دسته بندی: کتب

حکیم باشید۱

خلق اطفالند جز مست خدا نیست بالغ جز رهیده از هوا ‏گفت دنیا لعب و لهوست و شما کودکیت و راست فرماید خدا ‏از لعب بیرون نرفتی، کودکی بی ذکات روح، کی باشد ذکی۱ ‏بسیاری…

حکیم باشید ۲

همه انسان‌ها از طفولیت نیاز به الگو را در خود احساس می‌کنند، الگوهای جدید به تناسب شرایط، سن و نیازها، جایگزین الگوهای قبلی می‌شوند و این تغییر و تحول ها، روند تکامل انسان را درپی…

حکیم باشید ۱۰

مأمون در نیشابور بود و امام رضا؟ع؟ و جمعی از فلاسفه و پزشکان مانند یوحنّا، جبرائیل و صالح و عده‌ای دیگر از عالمان و صاحب‌نظران در جلسه مأمون حضور داشتند. در آن مجلس از طبّ…